CSR w Electrum

Electrum sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi i produkty wysokiej jakości dla klientów z obszarów energii oraz inżynierii specjalistycznej, wykorzystując nowoczesne technologie, kompetencje inżynierskie, doradcze i zarządcze oraz najwyższe standardy pracy.

Dążymy do bycia rozpoznawanym jako odpowiedzialna firma, która projektuje i wdraża innowacyjne rozwiązania, przyjazne środowisku i społeczeństwu.

Świadomi zarówno pozytywnych jak i negatywnych oddziaływań naszej działalności, uwzględniamy aspekty społeczne i środowiskowe w codziennych wyborach i decyzjach, we wszystkich sferach naszej działalności.

 

Poznaj naszą Strategię CSR na lata 2016-2020 (PDF)

Projekt  współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Electrum pozyskało dofinansowanie na wdrożenie strategii CSR w firmie w ramach konkursu organizowanego przez Swiss Contribution oraz PARP.

FILARY STRATEGII CSR

Za nasze działania i ich wpływ na otoczenie ponosimy odpowiedzialność: społeczną, środowiskową i biznesową. Są to trzy główne filary strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). Nasze oddziaływania dotykają obszarów, w których:

 • Działamy/Zmieniamy – obszar działań operacyjnych, nad którym mamy pełną kontrolę. Jest to obszar bezpośrednich działań naszych pracowników regulowany przez wewnętrzne polityki, procedury i kodeks postępowania,
 • Wpływamy – obszar współpracy z partnerami biznesowymi, dostawcami i podwykonawcami, w którym wykorzystujemy naszą pozycję i nasz wpływ do promowania odpowiedzialnych i etycznych praktyk biznesowych:
 • Inspirujemy – w pozostałych obszarach, gdzie nie mamy bezpośredniej kontroli ani wpływu, staramy się inspirować do działania. Demonstrujemy dobre praktyki i umożliwiamy pozytywną zmianę społeczną i środowiskową, np. poprzez edukacje klientów i oferowanie przyjaznych środowisku rozwiązań.

odpow3

Sposób wdrożenia polityki CSR wyznacza strategia CSR, która będzie regularnie uaktualniana i komunikowana wszystkich interesariuszom. Za realizacje strategii odpowiadają dyrektorzy z Grupy ds. CSR, której prace koordynuje Dyrektor ds. Marketingu, Członek Zarządu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESOWA ELECTRUM

Naszą odpowiedzialność biznesową definiują następujące kierunki strategiczne:

 • Dążenie do uzyskania skutecznej kultury zarzadzania, opartej na zasadach etyki, transparentności i partnerstwa
 • Budowanie i podtrzymywanie relacji biznesowych zgodnie z elementarnymi wartościami marki oraz nieustanna ich promocja wśród interesariuszy
 • Budowanie partnerskiej współpracy z dostawcami w oparciu o dialog, (zaufanie), uczciwość (etykę) i przejrzystość działań
 • Podejmowanie odpowiedzialnych decyzji zakupowych kierując się zasadami rozwoju zrównoważonego
 • Dbanie o jakość świadczonych usług i zapewnienie ich stabilnej dostawy wdrażając najwyższe normy jakościowe

 

JAK DZIAŁAMY? JAK WPŁYWAMY? JAK INSPIRUJEMY?
 • Budujemy otwarte relacje między pracownikami na różnych szczeblach i zachęcmy do zgłaszania uwag i sugestii
 • Eliminujemy zagrożenia korupcyjne zgodnie z polityką antykorupcyjną
 • Stosujemy najlepsze systemy zarządzania jakością (ISO9001)
 • Wybieramy partnerów w oparciu o finansowe i pozafinansowe kryteria
 • Wymagamy od partnerów przestrzegania polityk i kodu postępowania Electrum
 • Informujemy i zachęcamy do konstruktywnej wymiany opinii interesariuszy zewnętrznych
 • Promujemy transparentne warunki współpracy
 • Utrzymujemy wysoki poziom satysfakcji klientów
 • Komunikujemy działania CSR poprzez stronę internetową, raporty społeczne i inne media

 

 

Więcej:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA ELECTRUM

Naszą odpowiedzialność społeczną definiują następujące kierunki strategiczne:

 • Poszanowanie praw człowieka i zapewnienie równych szans dla wszystkich interesariuszy firmy bez względu na wiek, płeć, przynależność społeczną, pochodzenie, wyznanie, poglądy, niepełnosprawność, orientację seksualną
 • Poszanowanie i rozwój kapitału intelektualnego na którym firma bazuje swoją długofalową strategię biznesową
 • Tworzenie nowych miejsc pracy oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracy, wzmacnianie sfery zdrowia oraz promocja aktywności fizycznej
 • Motywowanie pracowników do zaangażowania w realizację (firmowych i nie tylko) ambicji i celów
 • Wykorzystanie technologicznych kompetencji firmy w walkę z wykluczeniem społecznym i aktywizację społeczności lokalnej
 • Aktywne wspieranie społeczności lokalnej, krajowej i międzynarodowej poprzez uczestnictwo, organizację i sponsoring wydarzeń z obszarów edukacji, kultury i sportu

 

JAK DZIAŁAMY? JAK WPŁYWAMY? JAK INSPIRUJEMY?
 • Zapobiegamy wszelkich formom dyskryminacji w miejscu pracy (także dotyczącym tolerancji wobec odmiennych poglądów i pomysłów)
 • Opracowujemy ścieżki rozwoju pracowników w oparciu o badania kompetencji
 • Zachęcamy do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami
 • Stosujemy najlepsze systemy zarządzania (OHSAS 18001)
 • Jasno określamy odpowiedzialność poszczególnych pracowników
 • Motywujemy do działania i doceniamy osiągnięcia pracowników
 • Strategicznie planujemy zaangażowanie społeczne i systematycznie monitorujemy jego efekty 
 • Zapewniamy poszanowanie praw człowieka w łańcuchu dostaw
 • Wybieramy dostawców w oparciu o jasno określone zasady, w których żadna organizacja nie jest dyskryminowana
 • Przestrzegamy i promujemy postawy i zachowania, które są przejawem poszanowania praw człowieka i zrozumienia dla różnorodności
 • Zachęcamy partnerów biznesowych (klientów i dostawców) do współpracy na rzecz lokalnej społeczności
 • Ułatwiamy dostęp do edukacji i motywujemy do dalszego rozwoju
 • Zapobiegamy wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną
 • Promujemy zdrowy styl życia wśród pracowników i lokalnej społeczności

Więcej:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA ELECTRUM

Naszą odpowiedzialność środowiskową definiują następujące kierunki strategiczne:

 • Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczanie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne
 • Stosowanie sprawdzonych procesów i procedur podczas przestrzegania norm środowiskowych obejmujących wszystkich interesariuszy
 • Wspieranie działań promujących oraz dążenie do uzyskania możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
 • Podejmowanie odpowiedzialnych decyzji zakupowych kierując się zasadami rozwoju zrównoważonego
 • Profesjonalne i niezawodne wdrażanie innowacyjnych technologii, aby skutecznie rozwiązywać problemy klientów i zmniejszać ich oddziaływania na środowisko

 

JAK DZIAŁAMY? JAK WPŁYWAMY? JAK INSPIRUJEMY?
 • Stosujemy najlepsze systemy zarządzania (ISO14001)
 • Systematycznie monitorujemy i ograniczamy nasze emisje
 • Oszczędzamy zasoby, które są nam niezbędne do pracy (np. papier)
 • Ograniczamy ilość odpadów trafiających na wysypiska (zapobiegamy, segregujemy, recyclingujemy lub powtórnie wykorzystujemy)
 • Edukujemy i współpracujemy z dostawcami w poszukiwaniu rozwiązań zmniejszających emisje i ilość odpadów
 • Wybieramy partnerów, produkty i usługi z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych 
 • Zachęcmy do zmiany codziennych nawyków (w pracy i poza pracą)
 • Promujemy wśród klientów innowacyjne i przyjazne środowisku rozwiązania

Więcej:

DIALOG Z INTERESARIUSZAMI

Electrum działa odpowiedzialnie i bierze pod uwagę opinie swoich interesariuszy. Otwartość na konstruktywny dialog i poszanowanie odmiennych punków widzenia, wzmacnia kreatywność i generuje innowacyjne pomysły dzięki, którym możemy się rozwijać.

Transparentność jest ważnym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu. Wybór działań opisanych w Strategii CSR odzwierciedla rosnącą potrzebę efektywnej i dwukierunkowej komunikacji z interesariuszami. Opinie, uwagi czy pomysły interesariuszy są cennym źródłem informacji i pomogą Electrum rozwijać się z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań otoczenia.

interesaiusza

 

Kontakt

W razie pytań, sugestii lub uwag w odniesieniu do Strategii CSR Electrum, prosimy o kontakt pod adresem csr@electrum.pl