Projektowanie i Generalne Wykonawstwo „pod klucz” (EPC)

 • stacje NN/WN, WN/SN
 • linie elektroenergetyczne NN i WN (400 kV, 220 kV, 110 kV)
 • infrastruktura średniego napięcia oraz stacje transformatorowe SN/nn
 • kubaturowe obiekty energetyczne i przemysłowe
 • instalacje niskiego napięcia oraz instalacje niskoprądowe (SAP, DSO, CCTV, KD, SSWiN, ICT)
 • instalacje mechaniczne (wod-kan, chłód, wentylacja, klimatyzacja, technologia)
 • automatyka HVAC i systemy BMS/RMS
 • automatyka przemysłowa i robotyka
 • procesy technologiczne, ich automatyzacja oraz infrastruktura towarzysząca, a także systemy zdalnego sterowania i nadzoru
 • kompensacja mocy biernej
 • filtracja wyższych harmonicznych
 • monitoring i optymalizacja dynamicznego obciążenia linii (DOL)
 • sieci inteligentne (smart grid, DSR, off-grid, magazyny energii)
 • telemechanika i sterowanie
 • uruchomienia stacji elektroenergetycznych NN/WN, WN/SN, SN/SN
 • systemy informatyczne optymalizujące koszty zużycia mediów
 • oprogramowanie do monitorowania i zarządzania energią
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji
 • nadzory autorskie i inwestorskie na budowie