#ClimateTechYoungTalents

Dostrzegasz ważny problem w swoim miejscu zamieszkania?

Zaproponuj rozwiązanie
wykorzystujące energię pochodzącą z alternatywnych źródeł (w tym OZE), np. słońca, wiatru czy wody. Masz szansę na staż w Electrum, wiodącej firmie Climate Tech i pracę na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi!

#ClimateTechYoungTalents

konkursie

Zmieniać świat można w prosty sposób – także wtedy, gdy w grę wchodzi walka ze zmianami klimatycznymi. Jest jednak istotny element, który jest niezbędny, by móc realizować pomysły – energia elektryczna. Towarzyszy nam ona we wszystkich aspektach życia.

Nie zawsze wystarczy podłączyć wtyczkę do gniazdka, są bowiem miejsca, gdzie nie ma sieci elektroenergetycznej. Warto wówczas wykorzystać możliwości, jakie daje nam natura i połączyć je z nowymi technologiami, a nawet stworzyć własne źródło energii. Tak, jak zrobił to „chłopiec, który ujarzmił wiatr”– w niewielkiej wiosce w Afryce zbudował on wiatrak napędzający prądnicę podłączoną do pompy, dzięki której nawodnił uprawy swoich rodziców.

Proste i efektywne sposoby na rozwiązanie lokalnych problemów można wdrażać również w naszych lokalnych społecznościach. Weź udział w konkursie, przedstaw problem i jego rozwiązanie i stań się częścią 

#ClimateTechCommunity

Dla kogo?

Do udziału w konkursie ClimateTech – Young Talents
zapraszamy pełnoletnich uczniów dwóch ostatnich klas szkół średnich – techników i liceów – z województwa podlaskiego, którzy chcą podjąć się rozwiązania problemu ważnego z punktu widzenia społeczności, w których żyją czy uczą się, zaprzęgając przy tym do pracy kreatywne myślenie i nowoczesne technologie z dziedziny energetyki odnawialnej.

Weź udział

Nagrody

Możesz stać się częścią Electrum!

Nauczysz się climate tech od ekspertów i będziesz mógł wnieść znaczący wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi!

Nagrodą dla laureatów będzie płatny trzytygodniowy staż wakacyjny w firmie Electrum, wizyta na wybranej farmie fotowoltaicznej lub wiatrowej Electrum oraz nagroda rzeczowa.

Macie nasze
wsparcie!

W pracach możecie wykorzystać dowolne publiczne informacje, pochodzące z rejestrów, katalogów, map i innych źródeł swobodnie dostępnych dla każdego.
Po pomoc możecie zwrócić się też do naszego zespołu ekspertów. Możecie zadać im pytania o możliwości wykorzystania różnych technologii
z dziedziny OZE, omówić projekty i skonsultować z nimi swoje rozwiązania.

W wyznaczonych terminach będą czuwać na dyżurach.
Szczegółowy harmonogram dyżurów zostanie opublikowany 19.02.2024 r.

Ekspert w zakresie informatyki, specjalista inżynierii oprogramowania, inżynier, popularyzator nauki i techniki. Pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.

Zapisz się na konsultacje

dr hab. inż. Bartosz Walter

Ekspert w dziedzinie rozwoju elektroenergetyki, strategii, trendów technologicznych i biznesowych, m.in. energetyka odnawialna (wiatrowa, fotowoltaiczna, magazynowanie energii, OT, IT, IoT, SCADA/EMS). Nadzór nad infrastrukturą energetyczną SN, WN.

Zapisz się na konsultacje

Karol Łapiński

Technical Director

Ekspert w dziedzinie realizacji projektów budowlanych i energetycznych (OZE, projekty wielkoskalowe i hybrydowe), planowanie, planowanie i realizacja infrastruktury energetycznej SN, WN z przyłączeniem do sieci operatora.

Zapisz się na konsultacje

Arkadiusz Kochański

Dyrektor Zespołu Realizacji

Ekspert z dziedziny energetyki przemysłowej, energetyczne procesy w przemyśle i efektywność energetyczna.

Zapisz się na konsultacje

Ewelina Gudelis-Nowak

Dyrektor Biura Inżynierskiego

Praca
konkursowa

TREŚĆ PRACY

Praca konkursowa powinna zawierać dwa elementy: ważny z punktu widzenia lokalnej społeczności problem i jego rozwiązanie, wykorzystujące energię pochodzącą z alternatywnych źródeł (w tym OZE), np. słońca, wiatru czy wody.

Nie zapomnijcie też o dogłębnej analizie kontekstu, czyli wszystkich czynników, które mogą wpływać na wybrane przez Was problem i rozwiązanie: odbiorców, środowiska, uwarunkowań naturalnych, ograniczeń i możliwości. Pokażcie w swojej pracy, że widzicie i rozumiecie problem, a proponowane przez Was rozwiązanie w najlepszy sposób równoważy spodziewane korzyści i konieczne koszty, wykorzystując istniejące możliwości i uwzględniając ograniczenia.

DZIAŁANIE W GRUPIE

Zespół. Ponieważ nad złożonymi problemami najlepiej pracuje się w zespołach, dlatego proponujemy, abyście działali w grupach liczących do 3 osób. Nie jest to jednak wymóg bezwzględny: w uzasadnionych przypadkach swoje prace mogą również nadesłać pojedynczy autorzy

ROZWIĄZANIE

Praca ma dotyczyć jednego problemu oraz proponować jedno, Waszym zdaniem optymalne, rozwiązanie. W szczególnych przypadkach, gdy widzicie więcej rozwiązań o porównywalnych własnościach, możecie opisać je wszystkie, podając przy tym dodatkowe kryteria wyboru. Praca konkursowa powinna uwzględniać wszystkich beneficjentów i użytkowników proponowanego rozwiązania, a także inne osoby, na które system będzie miał wpływ.

DWIE CZĘŚCI

Praca powinna składać się z dwóch części. Część funkcjonalna musi zawierać rzeczowe uzasadnienie problemu z uwzględnieniem kontekstu, w jakim on występuje. Część techniczna powinna uwzględniać wszystkie istniejące uwarunkowania dotyczące miejsca i sposobu budowy systemu oraz wskazywać rozwiązanie, które jest adekwatne w stosunku do zidentyfikowanego problemu oraz czynników kontekstowych.

OBJĘTOŚĆ

Objętość. Praca powinna mieć do 15 stron A4 tekstu, w ok. ⅓ poświęconych uzasadnieniu i opisowi problemu, a w ok. ⅔ – propozycji rozwiązania. Proporcje te możecie modyfikować. Dla Waszej wygody możecie posłużyć się szablonem uwzględniającym najważniejsze elementy pracy.

 • Innowacyjność i kreatywność zarówno w odniesieniu do problemu, jak i proponowanego rozwiązania.
 • Waga problemu z punktu widzenia lokalnej społeczności wraz z jego uzasadnieniem.
 • Wielowymiarowy opis problemu, uwzględniający wszystkie istotne punkty widzenia.
 • Dogłębny opis kontekstu problemu oraz związanych z nim ograniczeń.
 • Wykonalność rozwiązania.
 • Uzasadnienie wyboru konkretnego rozwiązania – z punktu widzenia technicznego i praktycznego.
 • Opis techniczny rozwiązania wskazujący na znajomość realiów technicznych.
 • Adekwatność rozwiązania w stosunku do problemu: powinien go rozwiązywać w całości, ale nie z nadmiarem.
 • Koszt realizacji rozwiązania i koszt jego eksploatacji, szczególnie w odniesieniu do spodziewanych korzyści.

Wpływ proponowanego rozwiązania na środowisko naturalne.

W opracowaniu zadania mogą Wam pomóc następujące pytania. Warto, abyście podczas tworzenia pracy spróbowali sobie na nie odpowiedzieć.

Problem i jego istota

 • Czy problem dotyczy osób, zwierząt, środowiska naturalnego, czy czegoś innego?
 • Ilu osób dotyczy problem, który zamierzacie rozwiązać?
 • W jaki sposób problem ten wpływa na życie tych osób? Czy dotyczy zdrowia, życia, bezpieczeństwa, wygody, możliwości działania, komunikacji, uprawiania hobby, wypoczynku? Jaka jest waga tego problemu?
 • Jak wygląda charakterystyka problemu: czy występuje on czasowo lub okresowo (np. tylko w nocy lub tylko jesienią/zimą), czy w sposób ciągły?

Kontekst lokalny 

 • Jak można scharakteryzować miejsce, w którym występuje problem i w którym potrzebna jest energia?
 • W jaki sposób można tę energię pozyskać w tym miejscu?
 • Ile energii potrzeba? Czy jest ona potrzebna stale, czy okresowo?
 • Czy źródła energii są dostępne przez cały czas, czy okresowo? Jaka jest charakterystyka tych źródeł?
 • Czy można/należy wykorzystać jednocześnie więcej niż jedno źródło energii?

Czynnik ludzki

 • Kim są odbiorcy lub użytkownicy systemu? Jakie są ich potrzeby i oczekiwania? Czy te potrzeby będą się zmieniać w przyszłości? Jeżeli tak – to w jaki sposób?
 • Kim są osoby, na które system może potencjalnie wpływać? Jakie są pozytywne i negatywne aspekty tego wpływu? Czy mogą one spowodować zmianę nastawienia odbiorców do systemu?

Uwarunkowania technologiczne

 • Jakie są oczekiwania dotyczące niezawodności systemu? Czy zaproponowane rozwiązanie powinno być bezawaryjne i funkcjonować przez cały czas, czy też wystarczy, gdy działa w pewnych okresach czasu? Jeżeli tak – to jakich?
 • Czy konieczne lub wskazane jest magazynowanie energii? W jaki sposób można to osiągnąć?
 • Jak ewentualna awaria systemu wpłynie na odbiorców? Czy takiej awarii można zapobiec? Czy można zminimalizować jej skutki?

Uwarunkowania administracyjne i prawne

 • Czy na realizację systemu wymagana jest zgoda odpowiednich urzędów lub właścicieli/użytkowników terenu?
 • Jeżeli bariery prawne i administracyjne są bardzo poważne, to co należałoby zrobić, aby je usunąć lub zminimalizować ich wpływ na projekt?
 • Czy realizacja systemu wiąże się z ryzykiem prawnym dla kogokolwiek (np. dotyczącym odszkodowania, odpowiedzialności cywilnej lub kary administracyjnej)?

Koszt

 • Jak można oszacować koszt zbudowania rozwiązania? Czy koszt ten jest adekwatny do uzyskanych korzyści?
 • Ile może kosztować utrzymanie systemu (jego konserwacja, naprawy, zużywające się materiały etc.)?

Ile może kosztować demontaż i utylizacja systemu?

Masz pytania?

Skontakuj się z nami

Wszystkie informacje
o konkursie znajdziecie
w jego regulaminie

Partnerzy Programu

Partner
Mediowy
Partner Merytoryczny
Skip to content