.

Informacja z realizacji strategii podatkowej za rok 2020

ELECTRUM SP. Z O.O. (dalej: „Spółka” lub „Electrum”) posiada siedzibę w Polsce i jest polskim rezydentem podatkowych, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów w Polsce.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie realizacji projektów budowy farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych w Polsce oraz poza granicami kraju.

Spółka działa zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz ustanowionymi regulacjami wewnętrznymi.

Istotnym celem działalności Spółki jest wspieranie zaufania oraz bezpieczeństwa pozostałych uczestników obrotu gospodarczego. Kompletność i prawidłowość rozliczeń podatkowych są celami priorytetowymi Electrum i jednymi z najistotniejszych czynników świadczących o rzetelności i uczciwości Spółki. Electrum postępuje w sposób ukierunkowany na rzetelne rozliczanie się z obowiązków podatkowych i zobowiązuje do takiego postępowania swoich Pracowników.

W celu zapewnienia rozliczeń podatkowych Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka wdrożyła politykę podatkową, która obejmuje procesy oraz procedury podatkowe dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych, które odzwierciedlają aktualnie obowiązujące przepisy podatkowe.

Zasady rozliczeń ujęte w polityce podatkowej ustanowione zostały z uwzględnieniem struktury organizacyjnej Electrum oraz obszarów odpowiedzialności powierzonej osobom uczestniczącym w procesie rozliczeń podatkowych Spółki.

1. Informacje o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych

W 2020 roku Spółka stosowała poniższej wymienione procesy i procedury podatkowe.

1a. Procesy podatkowe

W roku 2020 Spółka stosowała następujące instrukcje w zakresie procesów wewnętrznych:

Lp.           Nazwa procesu wewnętrznego
   
1. Instrukcja archiwizacji dokumentacji
2. Instrukcja obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej
3. Polityka Flotowa
4. Procedura obiegu i nadzoru nad dokumentami

 1b. Procedury podatkowe

W roku 2020 Spółka stosowała następujące procedury podatkowe:

Lp. Nazwa procedury podatkowej
   
1. Procedura weryfikacji podatników VAT na białej liście  w ELECTRUM SP. Z O.O.
 2. Procedura weryfikacji prawa do odliczenia VAT przy nabyciu towarów w transakcjach krajowych w spółce ELECTRUM SP. O.O.
 3. Procedura stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w ELECTRUM SP. Z O.O.
 4. Procedura kompletowania dokumentacji niezbędnej dla zastosowania stawki 0% dla WDT w ELECTRUM sp. z o.o.
5. Procedura potrącania podatku u źródła w spółce ELECTRUM SP. O.O.
 6. Procedura posługiwania się certyfikatami rezydencji podatkowej w spółce ELECTRUM SP. O.O.

Zasady wyrażone w powyższych procedurach są stosowane przez cały Personel Spółki, który podejmuje jakiekolwiek działania i czynności związane z procesami rozliczeń podatkowych.

Oprócz wyżej wymienionych procedur Spółka podejmuje jeszcze następujące czynności dla zapewnienia, że rozliczenia podatkowe są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi:

 • cały Personel Spółki, zaangażowany w czynności związane z procesami rozliczeń podatkowych w każdym miesiącu uczestniczy przynajmniej w jednym szkoleniu podatkowych poświęconym bieżącym zagadnieniem podatkowych związanych z działalnością Spółki,
 • raz w roku cały Personel, zaangażowany w czynności związane z procesami rozliczeń podatkowych uczestniczy w dwudniowym podatkowym szkoleniu branżowym.

Personel, który bezpośrednio nie wykonuje obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi jest obowiązany do przekazywania dokumentów i informacji mogących mieć wpływ na prawidłowe wywiązanie się z obowiązków podatkowych przez Spółkę ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za treść i prawidłowość umów, faktur VAT, rachunków oraz innych dowodów księgowych.

Rozliczenia podatkowe są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i bilansowego. Kwoty zobowiązań podatkowych są kalkulowane w oparciu o właściwe przepisy i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych oraz uiszczane w terminach wynikających z przepisów prawa.

W przypadkach, gdy brzmienie przepisów jest niejednoznaczne lub występują sprzeczne ich

interpretacje rozważane są argumenty za każdym z możliwych sposobów ich interpretacji i wybrane to podejście, za którym przemawia więcej przesłanek merytorycznych, nawet jeżeli wiąże się ono dla Spółki z większymi obciążeniami podatkowymi. W razie potrzeby wszelkie wątpliwości są konsultowane z doradcą podatkowym współpracującym ze Spółką lub z zewnętrznymi firmami doradczymi.

Zgodnie z procedurami wewnętrznymi, w roku 2020 Spółka nie angażował się, nie angażuje i nie będzie się angażować w sztuczne konstrukcje tworzone w celu zmniejszenia rzeczywistych ciężarów podatkowych i nie uczestniczyła, nie uczestniczy oraz nie będzie uczestniczyć w sztucznych konstrukcjach podatkowych pozbawionych ekonomicznego uzasadnienia.

Decyzje związane z zawieraniem wszelkich umów, kontraktów, porozumień z kontrahentami i innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą Spółki są podejmowane przede wszystkim w oparciu o względy ekonomiczne i biznesowe, a nie o względy podatkowe.

2. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka Electrum nie wystąpiła z wnioskiem do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości KAS.

Jednakże prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych jest jednym z kluczowych celów działań podejmowanych w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa Spółki. Spółka w każdym przypadku dokłada najwyższej staranności, aby przekazywać rzetelne i prawdziwe dane finansowe związane z jej działalnością gospodarczą.

3. Pozostałe istotne informacje dotyczące realizacji strategii podatkowej w 2020 roku

Pozostałe istotne informacje dotyczące realizacji strategii podatkowej w 2020 roku są następujące

a) Liczba przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej:

 • BRAK

b) Lista transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

 • W roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2020r. w zakresie działalności gospodarczej Spółki nie wystąpiły transakcji z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości na dzień 31 grudnia 2020 r.

c) Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

 • Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych.

d) Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej:

 • BRAK

e) Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

 • W roku 2020 Spółka złożyła wniosek oraz otrzymała następującą indywidualną interpretację podatkową:
  – Data złożenia wniosku o interpretację: 28 lutego 2020,
  – Data wydania interpretacji 19 maja 2020 r.,
  – Interpretacja indywidualna dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych.

f) Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług:

 • BRAK

g) Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

 • BRAK

h) Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej:

 • BRAK