Edukacja Klimatyczna: Dlaczego Jest Ważna w Świecie OZE?

Edukacja Klimatyczna: Dlaczego Jest Ważna w Świecie OZE?

Edukacja klimatyczna to proces kształtowania wiedzy, umiejętności i postaw związanych z ochroną klimatu i adaptacją do zmian klimatycznych. Jest to niezbędne, aby zrozumieć przyczyny i skutki globalnego ocieplenia, a także podjąć odpowiedzialne i skuteczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W tym artykule dowiesz się, dlaczego edukacja klimatyczna jest ważna w świecie odnawialnych źródeł energii (OZE) i jak ją realizować w praktyce. 

Dlaczego edukacja klimatyczna jest ważna?

Zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość w XXI wieku. Według raportu IPCC z 2021 roku, ludzka działalność jest główną przyczyną wzrostu temperatury globalnej, która już przekroczyła 1°C w stosunku do poziomu przedprzemysłowego (1).

Jednym z kluczowych rozwiązań, które mogą pomóc w łagodzeniu zmian klimatu, jest przejście na odnawialne źródła energii. OZE to takie źródła, które nie zużywają się i nie zanieczyszczają środowiska, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna czy biomasa.

Zalety odnawialnych źródeł energii

OZE mają wiele zalet, takich jak: 

   • redukcja emisji  gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby 
   • oszczędność zasobów naturalnych, takich jak ropa, węgiel czy gaz, które są ograniczone i drogie 
   • poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł i zmniejszenie zależności od importu 
   • tworzenie miejsc pracy i rozwoju lokalnego w sektorze OZE 
   • obniżenie kosztów energii w długim okresie dzięki spadkowi cen technologii OZE 

W czym pomaga edukacja klimatyczna?

Aby jednak wykorzystać potencjał OZE, potrzebna jest edukacja klimatyczna, która pomoże w: 

   • podnoszeniu świadomości o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu i korzyściach płynących z OZE 
   • kształtowaniu postaw proekologicznych i prospołecznych, takich jak odpowiedzialność, solidarność, współpraca czy innowacyjność 
   • rozwijaniu umiejętności niezbędnych do planowania, wdrażania i zarządzania projektami OZE, takich jak analiza, krytyczne myślenie, komunikacja czy kreatywność 
   • inspirowaniu do działania na rzecz ochrony klimatu i promocji OZE w różnych sferach życia

Jak realizować edukację klimatyczną? 

Edukacja klimatyczna powinna być realizowana na wszystkich poziomach i etapach edukacji, od przedszkola po studia wyższe, a także w ramach edukacji nieformalnej i ustawicznej. Powinna być oparta na aktualnej i wiarygodnej wiedzy naukowej, dostosowana do potrzeb i możliwości odbiorców, a także angażująca i praktyczna. Oto kilka przykładów, jak można realizować edukację klimatyczną w różnych kontekstach: 

Edukacja klimatyczna w szkole podstawowej i przedszkolu

Na pierwszych etapach edukacji można wprowadzać podstawowe pojęcia i zjawiska związane z klimatem i OZE, np. poprzez obserwację pogody, eksperymenty, gry, zabawy, bajki, piosenki czy rysunki. Można też organizować wycieczki do miejsc związanych z OZE, np. elektrowni wiatrowej, farmy fotowoltaicznej czy biogazowni. Ważne jest, aby rozwijać ciekawość i zainteresowanie dziecka światem przyrody, a także kształtować postawy szacunku i troski o środowisko. 

 

Edukacja OZE

 

Edukacja klimatyczna w gimnazjum i liceum

Na tym etapie warto pogłębiać wiedzę i rozumienie zasad i mechanizmów zmian klimatu i OZE, np. poprzez lekcje, prezentacje, dyskusje, filmy, artykuły czy quizy. Można też rozwijać umiejętności związane z OZE, np. poprzez warsztaty, projekty, symulacje, konkursy czy badania. Ważne jest, aby zachęcać ucznia do krytycznego myślenia i oceny informacji.

Edukacja klimatyczna na studiach wyższych

 Można tutaj specjalizować się w dziedzinach związanych z OZE, np. poprzez wybór kierunku, przedmiotu, tematu pracy dyplomowej czy stażu. Można też poszerzać horyzonty i wymieniać doświadczenia z innymi studentami i ekspertami z kraju i zagranicy. Ważne jest, aby rozwijać kompetencje zawodowe i osobiste, a także budować sieć kontaktów i współpracy w sektorze OZE. 

W edukacji nieformalnej i ustawicznej

Można aktualizować i uzupełniać wiedzę i umiejętności związane z OZE, np. poprzez kursy, szkolenia, webinaria, podcasty, blogi czy e-learning. Można też angażować się w działania na rzecz ochrony klimatu i promocji OZE w różnych sferach życia. Ważne jest, aby być na bieżąco z trendami i wyzwaniami w świecie OZE, a także być świadomym i odpowiedzialnym obywatelem. 

Podsumowanie 

Edukacja klimatyczna jest ważna, ponieważ pomaga w zrozumieniu i rozwiązaniu problemu zmian klimatu, a także w wykorzystaniu potencjału OZE. Edukacja klimatyczna powinna być realizowana na wszystkich poziomach i etapach edukacji, a także w ramach edukacji nieformalnej i ustawicznej. 

Źródło: (1) Edukacja klimatyczna – szkolenia dla nauczycieli – Edukacja Ekologiczna – Portal Gov.pl (www.gov.pl)