Edukacja Klimatyczna: Dlaczego Jest Ważna w Świecie OZE?

Czym jest Edukacja Klimatyczna?

Edukacja klimatyczna to proces kształtowania wiedzy, umiejętności i postaw związanych z ochroną klimatu i adaptacją do zmian klimatycznych. Jest to niezbędne, aby zrozumieć przyczyny i skutki globalnego ocieplenia, a także podjąć odpowiedzialne i skuteczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W tym artykule dowiesz się, dlaczego edukacja klimatyczna jest ważna w świecie odnawialnych źródeł energii (OZE) i jak ją realizować w praktyce. 

Dlaczego edukacja klimatyczna jest ważna?

Zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość w XXI wieku. Według raportu IPCC z 2021 roku, ludzka działalność jest główną przyczyną wzrostu temperatury globalnej, która już przekroczyła 1°C w stosunku do poziomu przedprzemysłowego (1).

Jednym z kluczowych rozwiązań, które mogą pomóc w łagodzeniu zmian klimatu, jest przejście na odnawialne źródła energii. OZE to takie źródła, które nie zużywają się i nie zanieczyszczają środowiska, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna czy biomasa.

Zalety odnawialnych źródeł energii

OZE mają wiele zalet, takich jak: 

   • redukcja emisji  gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby 
   • oszczędność zasobów naturalnych, takich jak ropa, węgiel czy gaz, które są ograniczone i drogie 
   • poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł i zmniejszenie zależności od importu 
   • tworzenie miejsc pracy i rozwoju lokalnego w sektorze OZE 
   • obniżenie kosztów energii w długim okresie dzięki spadkowi cen technologii OZE 

W czym pomaga edukacja klimatyczna?

Aby jednak wykorzystać potencjał OZE, potrzebna jest edukacja klimatyczna, która pomoże w: 

   • podnoszeniu świadomości o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu i korzyściach płynących z OZE 
   • kształtowaniu postaw proekologicznych i prospołecznych, takich jak odpowiedzialność, solidarność, współpraca czy innowacyjność 
   • rozwijaniu umiejętności niezbędnych do planowania, wdrażania i zarządzania projektami OZE, takich jak analiza, krytyczne myślenie, komunikacja czy kreatywność 
   • inspirowaniu do działania na rzecz ochrony klimatu i promocji OZE w różnych sferach życia

Jak realizować edukację klimatyczną? 

Edukacja klimatyczna powinna być realizowana na wszystkich poziomach i etapach edukacji, od przedszkola po studia wyższe, a także w ramach edukacji nieformalnej i ustawicznej. Powinna być oparta na aktualnej i wiarygodnej wiedzy naukowej, dostosowana do potrzeb i możliwości odbiorców, a także angażująca i praktyczna. Oto kilka przykładów, jak można realizować edukację klimatyczną w różnych kontekstach: 

Edukacja klimatyczna w szkole podstawowej i przedszkolu

Na pierwszych etapach edukacji można wprowadzać podstawowe pojęcia i zjawiska związane z klimatem i OZE, np. poprzez obserwację pogody, eksperymenty, gry, zabawy, bajki, piosenki czy rysunki. Można też organizować wycieczki do miejsc związanych z OZE, np. elektrowni wiatrowej, farmy fotowoltaicznej czy biogazowni. Ważne jest, aby rozwijać ciekawość i zainteresowanie dziecka światem przyrody, a także kształtować postawy szacunku i troski o środowisko. 

 

Edukacja OZE

 

Edukacja klimatyczna w gimnazjum i liceum

Na tym etapie warto pogłębiać wiedzę i rozumienie zasad i mechanizmów zmian klimatu i OZE, np. poprzez lekcje, prezentacje, dyskusje, filmy, artykuły czy quizy. Można też rozwijać umiejętności związane z OZE, np. poprzez warsztaty, projekty, symulacje, konkursy czy badania. Ważne jest, aby zachęcać ucznia do krytycznego myślenia i oceny informacji.

Edukacja klimatyczna na studiach wyższych

 Można tutaj specjalizować się w dziedzinach związanych z OZE, np. poprzez wybór kierunku, przedmiotu, tematu pracy dyplomowej czy stażu. Można też poszerzać horyzonty i wymieniać doświadczenia z innymi studentami i ekspertami z kraju i zagranicy. Ważne jest, aby rozwijać kompetencje zawodowe i osobiste, a także budować sieć kontaktów i współpracy w sektorze OZE. 

W edukacji nieformalnej i ustawicznej

Można aktualizować i uzupełniać wiedzę i umiejętności związane z OZE, np. poprzez kursy, szkolenia, webinaria, podcasty, blogi czy e-learning. Można też angażować się w działania na rzecz ochrony klimatu i promocji OZE w różnych sferach życia. Ważne jest, aby być na bieżąco z trendami i wyzwaniami w świecie OZE, a także być świadomym i odpowiedzialnym obywatelem. 

Podsumowanie 

Edukacja klimatyczna jest ważna, ponieważ pomaga w zrozumieniu i rozwiązaniu problemu zmian klimatu, a także w wykorzystaniu potencjału OZE. Edukacja klimatyczna powinna być realizowana na wszystkich poziomach i etapach edukacji, a także w ramach edukacji nieformalnej i ustawicznej. 

Źródło: (1) Edukacja klimatyczna – szkolenia dla nauczycieli – Edukacja Ekologiczna – Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Generalny Wykonawca Sieci Energetycznych: Tworzenie Infrastruktury Przyszłości

Generalny wykonawca sieci energetycznych Generalny Wykonawca Sieci Energetycznych (GWSE) to podmiot, który zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych. Generalny wykonawca oferuje swoim klientom usługi na każdym etapie projektu, od analizy technicznej i ekonomicznej, przez uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i zgód, po wykonanie prac budowlanych i montażowych, a także serwis i utrzymanie obiektów.

Główne obszary działalności generalnego wykonawcy sieci energetycznych

Jednymi z głównych obszarów działalności GWSE jest:

Parki wiatrowe i fotowoltaiczne stanowią alternatywne źródła energii odnawialnej (OZE). Farmy fotowoltaiczne i wiatrowe są instalacjami, które wykorzystują energię słoneczną i wiatru do wytwarzania prądu elektrycznego. Są one coraz częściej wybierane przez inwestorów ze względu na korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne.

GWSE – najważniejsze zadania wykonawcy sieci

Budowa farm fotowoltaicznych i wiatrowych wymaga od GWSE posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie:

 • projektowania,
 • doboru sprzętu,
 • montażu
 • i podłączenia do sieci.

Generalny Wykonawca Sieci Energetycznych musi również zapewnić bezpieczeństwo i jakość wykonania prac, a także spełnić wymagania prawne i normatywne. Do najważniejszych zadań GWSE należą m.in:

 • Przeprowadzenie analizy lokalizacji, warunków klimatycznych, dostępności infrastruktury i potencjału energetycznego. (Z tego artykułu dowiesz się, jak wybrać najlepszą lokalizację do budowy farmy PV)
 • Opracowanie koncepcji technicznej i biznesowej projektu, w tym wybór optymalnej technologii, mocy i skali farmy.
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym uzgodnienie warunków przyłączenia do sieci z operatorem systemowym.
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zgód i decyzji administracyjnych, w tym środowiskowych, budowlanych i energetycznych.
 • Wykonanie prac ziemnych, fundamentowych, drogowych i innych niezbędnych do przygotowania terenu pod budowę farmy.
 • Dostawa, montaż i podłączenie do sieci modułów fotowoltaicznych (paneli PV) lub turbin wiatrowych, wraz z niezbędnym osprzętem elektrycznym i automatyką.
 • Przeprowadzenie testów i odbiorów technicznych instalacji, w tym pomiarów mocy i jakości energii.
 • Przekazanie farmy do użytkowania inwestorowi lub operatorowi.

Budowa i serwis OZE Po zakończeniu budowy farmy…

Po zakończeniu budowy farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej GWSE może również świadczyć usługi serwisowe i utrzymaniowe instalacji. Polegają one na:

 • Monitorowaniu pracy farmy za pomocą systemów zdalnego nadzoru i kontroli.
 • Wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych sprzętu.
 • Naprawianiu ewentualnych usterek i awarii instalacji.
 • Optymalizowaniu pracy farmy w celu zwiększenia jej efektywności energetycznej i ekonomicznej.

Generalny Wykonawca Sieci Energetycznych – podsumowanie

Zadania Generalnego Wykonawcy Sieci Energetycznych są więc bardzo zróżnicowane i wymagające. GWSE musi dysponować wysokimi kwalifikacjami technicznymi, organizacyjnymi i prawnymi, a także elastycznością i dostosowaniem do potrzeb klienta. Tylko w ten sposób GWSE może zapewnić realizację inwestycji na najwyższym poziomie i przyczynić się do rozwoju sektora OZE.

Przeczytaj też: Generalny wykonawca OZE i One Stop Shop

Elektrownie Wiatrowe: Siła Wiatru jako Źródło Energii

Elektrownie wiatrowe – działanie, wady i zalety

Elektrownie wiatrowe to jedno z najpopularniejszych źródeł energii odnawialnej. Przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.   

Spis Treści

Elektrownie wiatrowe: jak działają?  

Elektrownia wiatrowa wady i zalety

Elektrownia wiatrowa wykorzystuje siłę wiatru do generowania energii elektrycznej. Wiatr napędza łopaty turbiny, która następnie przekazuje energię do generatora. Ten zamienia ją na energię elektryczną. Elektrownie wiatrowe są zwykle budowane na obszarach o dużej prędkości wiatru, takich jak wybrzeża morskie lub góry.  

Zalety elektrowni wiatrowych  

Elektrownia wiatrowa ma wiele zalet. Oto one:  

   • Czyste: Elektrownie nie emitują gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń powietrza. 
   • Odnawialne: Wiatr jest nieskończonym źródłem energii, co oznacza, że elektrownie wiatrowe mogą działać przez wiele lat bez potrzeby uzupełniania paliwa. 
   • Niskie koszty eksploatacji: Po zainstalowaniu elektrowni wiatrowej koszty eksploatacji są stosunkowo niskie. 
   • Skalowalne: Elektrownie wiatrowe mogą być budowane w różnych rozmiarach, od małych turbin na dachach domów po duże farmy wiatrowe. 

Wady i zalety elektrowni wiatrowych

Wady elektrowni wiatrowych  

Elektrownia wiatrowa ma również kilka wad. Oto one:  

   • Zależność od warunków pogodowych: Elektrownie wiatrowe wymagają silnego i stałego wiatru do generowania energii elektrycznej. W przypadku braku wiatru lub zbyt silnego wiatru elektrownia może przestać działać. 
   • Wpływ na środowisko: Budowa elektrowni wiatrowych może wpłynąć na środowisko naturalne, zwłaszcza jeśli są one budowane na obszarach chronionych lub zamieszkałych przez zwierzęta dzikie. 

Alternatywne systemy energetyczne  

Elektrownie wiatrowe to tylko jedno z wielu alternatywnych źródeł energii. Inne alternatywne systemy energetyczne to między innymi elektrownie słoneczne, elektrownie hybrydowe, elektrownie geotermalne i elektrownie hydroelektryczne.  

Przeczytaj też:

Nasz serwis turbin wiatrowych

Co warto wiedzieć o budowie elektrowni wiatrowych?

Jak zbudowana jest turbina wiatrowa

Skip to content